ВЕЛИКА ДЕПРЕСІЯ В США ТА “НОВИЙ КУРС” РУЗВЕЛЬТА


Матеріал містить інформацію про причини, ознаки Великої депресії в США та основні складові політики “нового курсу” Ф. Рузвельта, що сприяв подоланню кризових явищ в економіці країни та вирішенню ряду соціальних проблем США.

За матеріалами http://pidruchniki.com/1255041242317/politekonomiya/ekonomichna_kriza_1929-1933

Економічна криза 1929—1933 рр.рузвельт

Криза розпочалася в Нью-Йорку з краху на фондовій біржі й охопила банківську систему, промисловість і сільське господарство. Біржову паніку 23 жовтня 1929 р. зумовило катастрофічне падіння курсу акцій, ціну яких завищували біржові спекулянти. “Обвал” курсу цінних паперів на Нью-Йоркській біржі викликав паніку в США та інших країнах Заходу. Величезна хвиля фінансово-економічних змін прокотилася по всьому Західному світові. Криза набувала всеосяжного характеру, проте найсильніше вразила США, тому її називали Великою депресією.

Причини Великої дересії в США:

1) маючи майже половину золотого запасу країн з ринковою економікою, Манхеттен перетворився на світовий фінансовий центр у 1920 р. У фінансовому світі, як і раніше, провідною валютою залишався фунт стерлінгів (долар лише в кінці Другої світової війни посяде його місце). “Ізоляціонізм” і брак геополітичної економічної політики США сприяли тому, що основну частину коштів, інвестованих за кордон, використовували в економіці країн американського континенту. Банки Нью-Йорка не витримали величезного грошового потоку, і в жовтні 1929 р. відбувся відомий “обвал” із трагічними наслідками для світової громадськості. Це був урок для США, котрі розірвуть з доктриною “ізоляціонізму”;

2) розвиток фермерства. Укрупнення господарств здійснювалося у процесі інтенсифікації виробництва, а місткість внутрішнього і зовнішнього ринків звужувалася. Результатом стало сільськогосподарське перевиробництво. Канада, Австралія й Аргентина потіснили США на зовнішньому ринку в поставках зерно продукції аж до кінця XX ст.;

3) спостерігалося недовантаження виробництва в традиційних галузях. Економіка потребувала заміни застарілого устаткування в текстильній, взуттєвій та вугледобувній промисловостях і суднобудуванні;

4) монополія виробництва призвела до значного скорочення малого і середнього підприємництва — головного конкурента. Пристосовуючись до ринку, великі монополістичні об’єднання зменшували обсяги виробництва, намагаючись при цьому підвищити ціни на свою продукцію.

Поширення кризи у всесвітньому масштабі свідчило про завершення етапу формування світового ринку і світового господарства.

Різкий спад виробництва в базових галузях негативно відобразився на інших сферах економіки. Загалом за роки кризи зазнали краху 135 тис. промислових і фінансових фірм, 19 великих залізничних компаній, збанкрутувало 5760 банків. Обсяг зовнішньої торгівлі скоротився в 3,1 разу, внутрішньої — удвічі. Криза відкинула економіку до рівня основних показників розвитку 1911 р.

Уряд США намагався зробити менш відчутними наслідки кризи. Спроби президента Г. Гувера застосовувати раніше випробувані способи боротьби з кризою — посилення політики торгового протекціонізму — не дали позитивних результатів. Тільки з кінця 1931 р. почали практикувати державне регулювання процесу ціноутворення, що свідчило про деякі зміни в поглядах уряду на природу кризових явищ і роль держави в системі господарських відносин.

“Новий курс” Франкліна Делано Рузвельта

Для виходу з кризи комплекс реформ — “новий курс” – запропонував обраний в 1932 р. президентом США Франклін Рузвельт.

У світовій історії “новий курс” — одна з найбільш відомих і ефективних реформ. Ф. Рузвельт здійснив більше реформ, ніж обіцяв у передвиборній кампанії. 9 березня скликали спеціальну сесію конгресу США і протягом 100 днів започаткували політику “нового курсу”. Її принципова відмінність від попередніх антикризових заходів полягала в тому, що визнавав потребу активного державного втручання у сферу господарських відносин. Це положення обґрунтовано в теорії Дж.М. Кейнса, а політика Ф. Рузвельта підтвердила обґрунтованість концепції вченого.

Радикально протилежним, порівняно з попередниками, був погляд Ф. Рузвельта і на соціальний чинник антикризової політики. На відміну від Г. Гувера, який не підтримував введення виплат з безробіття, підвищення рівня заробітної плати, впровадження інших соціальних заходів, що полегшували б становище бідних громадян, президент здійснював реформи, спрямовані на “забуту людину”. Саме так йому вдалося вирішити соціальний конфлікт і об’єднати націю з метою боротьби з кризою. “Новий курс” став початком становлення нової інституціональної моделі США.

Потужним інструментом політики “нового курсу” і разом з тим його наслідком були формування й розвиток системи державного регулювання ринкових відносин. На відміну від початку 20-х років XX ст., відновлення етатизації відбувалося хоча і в кризовий, але мирний період. Тому вона мала не воєнно-політичний, а соціально-економічний характер, відновлена система досить ефективно розвивалась аж до кінця 60-х років.

“Новий курс” — не попередньо продумана система нововведень, а реакція на кризу; він мав емпіричний характер. Про це свідчать два факти:

1) теоретичне обґрунтування подібних заходів здійснено у праці Дж.М. Кейнса “Загальна теорія зайнятості, процента і грошей”, опублікованій лише в 1936 р.;

2) тільки через два роки антикризова політика набула певного послідовного характеру.

Тобто, залишаючись на позиціях ринкової економіки, вихід із економічної кризи адміністрація президента віднайшла в соціально орієнтованій економіці, економіці з посиленням ролі держави та суспільних інститутів в її регулюванні.

У здійсненні “нового курсу” виокремлюють два етапи:

1) 1933 — перша половина 1935 рр.;

2) друга половина 1935—1938 рр.

Першим кроком реформ стали спроби оздоровлення банківської та фінансової систем. У березні 1933 р. у країні призупинили діяльність усіх банків, що дало змогу запобігти обміну банкнот на золото. У квітні 1933 р. ухвалили закон, згідно з яким заборонявся експорт золота, а також прийнято указ, за яким громадян країни зобов’язували здати банкам свої золоті запаси, якщо їх сума перевищувала 100 дол. США. Це призвело до різкого знецінення національної валюти. Уряд, не відмовляючись від методу забезпечення банкнот, до кінця 1933 р. здійснив значні закупівлі грошового металу (на 187,8 млн дол.) на зовнішньому ринку. Внаслідок припливу в країну золота зменшилася його ціна на внутрішньому ринкові, що дало змогу урядові США вже в січні 1934 р. провести девальвацію валюти країни на 41 %. Девальвація долара сприяла тому, що розподіл доходу змінився на користь промислового, а не позикового капіталу. Тим самим попередили масове банкрутство в кредитній сфері, зменшилася заборгованість монополій уряду, посилились експортні можливості США.

Відповідно до “Надзвичайного закону про банки” одночасно ліцензували їх діяльність. До кінця березня 1933 р. відновили роботу 4/5 раніше закритих великих банків — членів Федеральної резервної системи, а 2 тис. незначних кредитних установ ліквідували або вони увійшли до складу більших кредитних організацій. Банкам надали урядовий кредит 1 млн дол. США, що пожвавив сферу кредитних операцій. Крім того, держава взяла на себе зобов’язання страхувати депозитні вклади банків (створено Корпорацію зі страхування банківських вкладів), що зміцнило довіру до них і, відповідно, зумовило збільшення обсягів припливу коштів на рахунки та запобігало банкрутству банків. Була сформована система регулювання банківської діяльності, вжито заходів стосовно захисту вкладів від ризику біржових спекуляцій.

Розширила свою діяльність створена ще за президента Г. Гувера Реконструктивна корпорація. Тільки за два роки “нового курсу” сума наданих нею позик перевищила 6 млрд дол. США. Посилилася концентрація банківської системи — кількість банків у 1934 р. скоротилася з 25 до 15 тис. З метою зменшення державного дефіциту та поліпшення фінансового становища країни президент рекомендував різко знизити заробітну плату федеральним службовцям, членам Конгресу та пенсії ветеранам війни. Незважаючи на сильний опір сенату, закон ухвалили 20 березня 1933 р. Наприкінці 1933 р. дозволили вживати спиртні напої та ввели значний податок на їх продаж.

Стабілізація банківської та фінансової систем допомогла створити передумови для відновлення виробництва. Однак цих заходів було недостатньо. Тому в червні 1933 р. прийняли Закон про відновлення національної промисловості (HIPA — національні інтереси розвитку Америки), яким по суті ввели систему державного регулювання промислового сектору. З метою його реалізації створили Адміністрацію національної відбудови, до складу якої ввійшли представники фінансової олігархії, торгової палати, “Дженерал моторс”, від групи Моргана та інших концернів, а також економісти, діячі Американської федерації праці. Водночас галузеві асоціації підприємців (усього їх нараховували 17) відповідно до першого розділу Закону розробили і ухвалили кодекси чесної конкуренції, згідно з якими для підприємств однієї галузі суворо регламентувались обсяги виробництва (застосування однотипних технологічних процесів), межа заробітної плати, тривалість робочого тижня, визначалися ринок збуту товарів, ціна на продукцію тощо.

За кодексами заборонялося використовувати працю дітей. Якщо кодекс затверджував президент, він набував сили закону, а чинність антитрестівського законодавства тимчасово призупинялася. Загалом у галузях промисловості адміністрація Рузвельта санкціонувала до дії 746 кодексів, що охопили 99 % американської промисловості та торгівлі.

У другому і третьому розділах Закону про відновлення національної промисловості також були положення, які регламентували порядок стягнення та витрачання податків, спрямованих на організацію громадських робіт і виплату допомоги з безробіття. Створена конгресом США Адміністрація громадських робіт, котрій виділяли величезну суму — 3,3 млрд дол. США, розгорнула широкомасштабну діяльність для організації нових робочих місць у сфері муніципального господарства, дорожнього будівництва та інших галузях, трудових таборів для безробітної молоді віком від 18 до 25 років. На громадських роботах на початок 1934 р. працювало 5 млн осіб, допомогу з безробіття виплачували 20 млн, чисельність молоді, яка працювала у трудових таборах, становила 250 тис. осіб.

Для ефективнішого використання трудових ресурсів уряд реалізовував великі загальнонаціональні проекти, що сприяли економічному прогресу, зокрема зведення гігантських загат, за допомогою яких передбачалось електрифікувати всю країну. З метою втілення в життя одного з проектів у 1933 р. створили регіональне Управління долини річки Теннессі, діяльність якого змінила цей край. До п’яти загат додали ще 20 збудованих, річка стала судноплавною. На роботах у долині Теннессі працювало 40 тис. осіб. Значно поліпшили землеробство, призупинили ерозію ґрунтів, підняли молоді ліси. Комплексний розвиток економічного району свідчив про дію “вбудованого стабілізатора” (цей термін з’явився в 50-х роках) — втручання держави у розвиток господарства. Показником його ефективності стало різке збільшення доходів населення басейну річки.

Працею безробітних на Півдні США створили сучасну інфраструктуру —- споруджували автостради, аеродроми, мости, гавані тощо.

Реалізація заходів з відновлення промисловості дала загалом позитивні результати. Держава до весни 1935 р. встановила контроль над промисловим сектором. При цьому спостерігався подальший процес монополізації промисловості США, що задовольняло великі монополістичні об’єднання.

Не менш важливу роль відігравала антикризова аграрна політика Рузвельта, яку здійснювали на основі Закону “Про регулювання сільського господарства” (1933). Відповідно до цього документа з метою подолання кризи перевиробництва обрали систему заохочень у формі премій і компенсацій тим фермерам, які скорочували виробництво у своїх господарствах. За задумом уряду, така політика вже на мікрорівні сприяла не тільки зменшенню загальних обсягів товарної продукції, а й підтриманню цін на сільськогосподарські товари (за законом, на рівні 1909—1914 рр.) і збільшенню доходів фермерів. Враховуючи цей чинник, уряд за тим самим законом вжив надзвичайних заходів, аби знизити фермерську заборгованість, яка на початок 1933 р. становила 12 млрд дол. США. Зокрема було здійснено емісію казначейських білетів та державних акцій на суму 3 млрд дол., що дало змогу в 1933—1935 рр. надати фермерам дешеві кредити на суму понад 2 млрд дол. і таким чином послабити “обвал” аукціонного продажу збанкрутілих фермерських господарств. Завдяки позикам багато фермерських господарств подолали кризу. Проте майже 10 % усіх ферм (600 тис.) у цей період розорилися, і їх продали.

За ініціативою уряду в галузі зовнішньої торгівлі 2 березня 1934 р. ухвалили Закон “Про торгівлю“, за яким під час укладення торгових договорів передбачалося взаємне зниження тарифів на 50 % на розсуд президента “в інтересах американської промисловості й сільського господарства”. Мета закону полягала у збільшенні експорту, відкритті для США іноземних ринків. Прийняття такого нормативно-правового документа було радикальним заходом у протекціоністській країні, що через кілька років приніс відчутні вигоди для США.

“Новий курс” Рузвельта, як уже зазначалося, започаткував перетворення США на соціально орієнтовану інституціональну модель розвитку. Соціальна спрямованість політики переважала вже на другому етапі реформ, коли під тиском народного руху в червні 1935 р. ухвалили Національний закон про трудові відносини — закон Вагнера (за прізвищем сенатора Р. Вагнера). Визнали потребу колективного захисту з боку робітників їх інтересів через професійні спілки шляхом укладання з підприємцями колективних договорів, право на страйки. Адміністрації заборонялося застосовувати репресії за належність до профспілок і втручатись у внутрішні справи робітничих організацій. Суди зобов’язували розглядати скарги профспілок за порушення закону. Одним із результатів дії закону Вагнера стало об’єднання всіх робітничих організацій у Робітничий альянс Америки (1936), а також створення Ліги об’єднаних фермерів і Спілки пайовиків.

За Законом про соціальне забезпечення (серпень 1935 р.), було введено систему пенсій за віком (із 65 років), виплати допомоги з безробіття у разі хвороби та за інвалідністю. Норми пенсійного забезпечення були єдиними для всієї країни. Однак чинність закону не поширювалася на осіб, які працювали у сфері торгівлі, обслуговування.

Через два роки в США ухвалили Закон про справедливі умови праці, що регламентував подовження робочого тижня (44 год зі скороченням протягом наступних трьох років до 40 год) і визначав мінімальну заробітну плату (25 центів за годину з подальшим підвищенням впродовж семи років до 40 центів) на підприємствах федерального значення, а також забороняв застосовувати працю дітей.

Разом зі зростанням масштабів громадських робіт, які уряд збільшував, зростало фінансування (у 1935 р. виділяли 4,9 млрд дол. США, 1938 р. — 5), до того ж комплекс зазначених законів суттєво поліпшував становище найманих робітників, відстоюючи їх інтереси перед підприємцями. Консерватори навіть звинувачували Ф. Рузвельта в “соціалізмізації” відносин наймання, проте приватна власність залишалася недоторканною і не націоналізували жодного підприємства чи банку.

У “новому курсі” Рузвельта відобразилися ознаки ліберально-реформістського варіанта регульованого капіталізму. Найважливішим урядовим заходом став державний бюджет, за рахунок якого фінансували розширене відтворення та соціальні програми. Активна політика державного втручання та збільшення ролі громадських інститутів у суспільстві дали змогу США, по-перше, запобігти революційній (як це не раз відбувалось у Європі) заміні ладу, по-друге, хоч і повільніше, порівняно з окремими європейськими країнами, подолати кризовий стан економіки. До 1937 р. за низкою головних економічних показників США практично вийшли на рівень 1929 р.

Досвід реалізації “нового курсу” мав важливе історичне значення: вперше в історії країни з розвинутою ринковою економікою спостерігалася підвищена роль державного регулювання в період кризового стану національного господарства; провідні країни Заходу діяли у напрямі соціально орієнтованої економіки, що зберігається і нині (зменшення до 7—8 годин робочого дня, визначення мінімуму заробітної плати та ін.); у європейських капіталістичних країнах вивчали досвід впливу США на ринкові відносини за допомогою заходів державного регулювання попиту, а не реформ власності; у країнах Заходу широко впроваджували практику “дефіцитного фінансування” державних витрат за прикладом США; це була нова інституціональна модель виходу зі світової економічної кризи країнами буржуазної демократії; встановлення дипломатичних і торговельних відносин із СРСР відігравало значну роль у роки Другої світової війни.


Leave a comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

108 thoughts on “ВЕЛИКА ДЕПРЕСІЯ В США ТА “НОВИЙ КУРС” РУЗВЕЛЬТА

 • Cheap Car Insurance

  This is really interesting, You are a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I’ve shared your web site in my social networks!

 • What Equipment is Needed for Sling TV

  Awesome site you have here but I was wanting
  to know if you knew of any user discussion forums that
  cover the same topics discussed here? I’d really like to be a part of online community where I can get comments from
  other knowledgeable people that share the same interest.
  If you have any recommendations, please let me
  know. Kudos!

 • Financial Industry

  Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 • Homeserve Reviews

  Good ¡V I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all tabs and related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task..

 • Health Tips

  Whats Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It absolutely helpful and it has helped me out loads. I hope to give a contribution & help different customers like its aided me. Good job.

 • Home For Sale

  I truly appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thanks again

 • Healthier

  My brother suggested I might like this web site. He was entirely right. This post actually made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!

 • homosexual

  Hey there! I simply wish to offer you a big thumbs up for your great info you have got here on this post. I am returning to your blog for more soon.

 • Sling TV

  Hey great website! Does running a blog similar to this require a great deal of work?
  I’ve no understanding of programming but I had been hoping to
  start my own blog soon. Anyway, if you have any ideas or tips for new blog owners please share.
  I understand this is off topic however I simply needed to ask.
  Thanks a lot!

 • Homeserve

  Good ¡V I should certainly pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task..

 • Sling TV

  Hmm it looks like your website ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just
  sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing.

  Do you have any suggestions for inexperienced blog writers?
  I’d genuinely appreciate it.

 • Homeserve USA Reviews

  Thank you a bunch for sharing this with all folks you actually recognize what you’re talking approximately! Bookmarked. Kindly additionally discuss with my web site =). We can have a link alternate contract between us!

 • Real Estate Listings

  Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.

 • What Equipment is Needed for Sling TV

  I blog often and I seriously thank you for your content. Your article has truly peaked my interest.

  I am going to take a note of your website and keep checking for new information about
  once a week. I opted in for your Feed too.

 • Home Service

  Great blog here! Also your website loads up fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as quickly as yours lol

 • House Improvements

  Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it is really informative. I’m going to watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!

 • Hvac Service

  I have been absent for some time, but now I remember why I used to love this website. Thanks , I¡¦ll try and check back more frequently. How frequently you update your web site?

 • в доминикане

  One other issue is that if you are in a circumstances where you don’t have a co-signer then you may genuinely wish to try to make use of all of your federal funding options. You will discover many grants or loans and other scholarships or grants that will present you with funds to support with university expenses. Thanks alot : ) for the post.

 • Hvac Service

  excellent points altogether, you simply gained a emblem new reader. What may you suggest in regards to your put up that you just made a few days in the past? Any positive?

 • What Equipment is Needed for Sling TV

  I truly love your site.. Great colors & theme.
  Did you create this website yourself? Please reply back
  as I’m looking to create my own personal blog and want to learn where you got this from or
  what the theme is named. Appreciate it!

 • Car Book Value

  Great beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog website? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

 • Automobile De Germany

  Great ¡V I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task..

 • Home Service Plans

  I definitely wanted to jot down a brief remark to thank you for these fabulous items you are giving on this site. My time-consuming internet lookup has at the end of the day been honored with wonderful knowledge to go over with my guests. I ‘d express that most of us visitors actually are quite fortunate to dwell in a perfect network with very many awesome people with good ideas. I feel really grateful to have discovered your entire web page and look forward to some more cool moments reading here. Thanks a lot again for all the details.

 • Homeserve USA Septic Tank

  I have not checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I¡¦ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 • Automobile Deutschland

  Thanks for your entire hard work on this site. Debby really loves going through internet research and it’s really easy to see why. I notice all of the dynamic ways you render great strategies by means of this web blog and as well as strongly encourage response from website visitors about this concept then my daughter is undoubtedly discovering a whole lot. Take advantage of the rest of the new year. You’re the one doing a fabulous job.

 • Auto Mobile

  I really appreciate this post. I¡¦ve been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thank you again

 • Cheap Car Leasing

  Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s truly informative. I’m going to watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 • Statutory

  Thanks for sharing excellent informations. Your site is very cool. I am impressed by the details that you have on this website. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found simply the info I already searched all over the place and just could not come across. What a perfect site.

 • Legal

  Whats Happening i’m new to this, I stumbled upon this I have found It positively helpful and it has helped me out loads. I’m hoping to contribute & help different customers like its aided me. Good job.

 • Family Law

  I am not sure where you’re getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for excellent information I was looking for this information for my mission.

 • Law Firms

  Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I’ll be sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll definitely return.

 • Business Ideas

  Needed to draft you a little observation to finally thank you so much again about the extraordinary guidelines you’ve contributed at this time. This is so pretty open-handed of people like you to offer unhampered what exactly a few people could possibly have supplied as an electronic book in making some bucks for their own end, and in particular now that you could possibly have tried it if you considered necessary. These ideas additionally served to be a fantastic way to fully grasp that some people have the identical fervor just as mine to know the truth a whole lot more with regard to this problem. I’m certain there are thousands of more enjoyable opportunities up front for folks who looked at your blog post.

 • Business News

  Definitely believe that which you said. Your favorite reason appeared to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 • Health Gov

  I cling on to listening to the news bulletin speak about getting boundless online grant applications so I have been looking around for the most excellent site to get one. Could you tell me please, where could i acquire some?

 • Whole Food Vitamins

  Thank you for some other excellent article. The place else may anybody get that type of information in such an ideal way of writing? I’ve a presentation next week, and I’m on the look for such information.

 • Healthier

  Hello, Neat post. There’s a problem with your website in internet explorer, might test this¡K IE still is the marketplace leader and a huge component to other folks will miss your magnificent writing due to this problem.

 • Department Of Health

  Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed surfing around your blog posts. After all I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

 • Nutrition

  Good write-up, I am regular visitor of one¡¦s web site, maintain up the excellent operate, and It is going to be a regular visitor for a long time.

 • Health Gov

  Just desire to say your article is as amazing. The clarity in your post is simply great and i could assume you are an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the rewarding work.

 • Health Benefits of Coconut Oil

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what all is
  needed to get setup? I’m assuming having a blog like yours
  would cost a pretty penny? I’m not very internet savvy
  so I’m not 100% certain. Any tips or advice would be greatly
  appreciated. Cheers

 • The Business

  You made a few nice points there. I did a search on the theme and found a good number of folks will agree with your blog.

 • Small Business

  certainly like your web site however you have to test the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I find it very bothersome to tell the truth on the other hand I will surely come again again.

 • Opportunity

  Thank you for some other fantastic article. The place else may just anybody get that type of information in such an ideal means of writing? I have a presentation next week, and I’m at the search for such info.

 • Puppies

  Hey there would you mind letting me know which webhost you’re working with? I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good internet hosting provider at a honest price? Kudos, I appreciate it!

 • Health Benefits of Coconut Oil

  I’m not sure exactly why but this site is loading extremely slow for me.
  Is anyone else having this issue or is it a issue on my end?
  I’ll check back later on and see if the problem
  still exists.

 • Health Benefits of Coconut Oil

  Its such as you read my thoughts! You seem to understand so much approximately this, such as you wrote the e-book in it or something.
  I think that you can do with some % to power the
  message house a little bit, but instead of that, this is
  wonderful blog. A fantastic read. I will definitely be back.

 • Small Business

  Excellent blog here! Additionally your web site a lot up fast! What web host are you the usage of? Can I am getting your associate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 • Profitability

  great points altogether, you just won a new reader. What would you suggest in regards to your post that you just made some days ago? Any positive?

 • Health Gov

  magnificent issues altogether, you just gained a brand new reader. What may you suggest about your submit that you made some days ago? Any positive?

 • Health News

  I happen to be commenting to let you understand of the nice encounter my cousin’s princess enjoyed studying the blog. She picked up a lot of details, which included how it is like to possess a marvelous teaching mindset to make the rest smoothly thoroughly grasp chosen extremely tough matters. You really did more than our own expectations. Many thanks for offering the interesting, dependable, informative and even cool thoughts on that topic to Mary.

 • Nutrition

  Wow, amazing weblog structure! How lengthy have you been blogging for? you made running a blog look easy. The overall look of your web site is great, as well as the content!

 • Hvac Service

  hey there and thank you for your info – I have definitely picked up something new from right here. I did however expertise several technical issues using this web site, since I experienced to reload the web site many times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and can damage your high quality score if ads and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my email and could look out for much more of your respective intriguing content. Ensure that you update this again soon..

 • Homeserve Usa Reviews

  Good blog! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I am wondering how I might be notified when a new post has been made. I’ve subscribed to your feed which must do the trick! Have a great day!

 • Coconut Oil Benefits

  hello there and thank you for your information – I have definitely
  picked up something new from right here. I did however expertise a few
  technical points using this web site, since I experienced to reload the web site many times previous to I could get it to
  load correctly. I had been wondering if your hosting is OK?
  Not that I am complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and
  can damage your quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Well I am adding this RSS to my e-mail and could look out for a lot
  more of your respective interesting content. Make sure you update
  this again soon.

 • John Deere Service Manuals

  Can I say that of a relief to discover someone that really knows what theyre talking about on the internet. You actually realize how to bring a worry to light and earn it critical. Lots more people must read this and understand this side of your story. I cant think youre less well-known since you also definitely hold the gift.

 • tinder dating site

  Having read this I believed it was rather enlightening.
  I appreciate you taking the time and effort to put this short article together.
  I once again find myself spending a lot of time both reading and posting comments.
  But so what, it was still worthwhile!

 • straight from the source

  I just want to mention I am beginner to blogging and honestly loved you’re blog site. Almost certainly I’m going to bookmark your site . You surely have outstanding articles and reviews. Cheers for revealing your web-site.

 • minecraft free download 2018

  Appreciating the time and energy you put into your blog and detailed information you offer.

  It’s great to come across a blog every once in a while that
  isn’t the same out of date rehashed information. Excellent read!
  I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to
  my Google account.

 • minecraft free download 2018

  An intriguing discussion is definitely worth comment. I
  believe that you should write more about this subject, it
  might not be a taboo subject but typically people don’t talk
  about such topics. To the next! All the best!!

 • minecraft free download 2018

  Can I just say what a comfort to discover an individual who actually knows what
  they are discussing on the net. You actually know how to bring a problem to light
  and make it important. More and more people ought to look
  at this and understand this side of your story.

  I was surprised you are not more popular because you most certainly have the gift.

 • minecraft

  This piece of writing is really a pleasant one it assists new internet visitors, who are wishing for blogging.

 • minecraft

  Heya i am for the first time here. I came across this board
  and I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give
  something back and help others like you aided me.

 • minecraft

  Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get
  a lot of spam responses? If so how do you stop it, any plugin or anything you can recommend?
  I get so much lately it’s driving me crazy so any help is very
  much appreciated.

 • minecraft

  Thank you for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and
  I will be waiting for your next write ups thanks once again.

 • minecraft

  My partner and I absolutely love your blog and find nearly
  all of your post’s to be precisely what I’m looking for.
  Do you offer guest writers to write content for you? I wouldn’t mind composing
  a post or elaborating on most of the subjects you write
  concerning here. Again, awesome web site!

 • minecraft

  Hi all, here every person is sharing these knowledge, therefore it’s fastidious
  to read this webpage, and I used to go to see this weblog everyday.

 • paul george shoes

  Thanks so much for giving everyone an extremely remarkable possiblity to read from this site. It is always very sweet and as well , full of a great time for me and my office friends to search your blog on the least three times per week to learn the new guidance you have. Not to mention, I’m so actually happy concerning the brilliant advice served by you. Selected 1 areas on this page are completely the most efficient we’ve had.

 • retro jordans

  I want to voice my affection for your kindness for individuals who should have guidance on your niche. Your real commitment to getting the solution all through became astonishingly insightful and have without exception helped individuals like me to reach their endeavors. Your important tutorial means a lot a person like me and even further to my fellow workers. Thanks a ton; from all of us.

 • nike air huarache

  An fascinating dialogue is worth comment. I feel that you need to write extra on this matter, it may not be a taboo subject however typically individuals are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers

 • nike basketball shoes

  I am usually to blogging and i actually respect your content. The article has actually peaks my interest. I’m going to bookmark your site and keep checking for brand spanking new information.

 • michael kors outlet store

  This is the correct blog for anyone who desires to find out about this topic. You realize so much its nearly exhausting to argue with you (not that I actually would want匟aHa). You positively put a new spin on a topic thats been written about for years. Nice stuff, just nice!

 • hermes

  My husband and i ended up being absolutely excited when Emmanuel could round up his researching through the ideas he acquired out of your weblog. It’s not at all simplistic just to always be handing out procedures many others could have been selling. So we figure out we have got the writer to appreciate for this. The type of illustrations you’ve made, the simple website navigation, the relationships your site help to foster – it’s most awesome, and it is helping our son in addition to our family do think that concept is fun, and that is really important. Thank you for the whole thing!

 • fila

  I truly wanted to type a simple remark to express gratitude to you for these nice guidelines you are showing here. My incredibly long internet look up has finally been paid with really good insight to exchange with my co-workers. I would repeat that most of us website visitors actually are really blessed to be in a remarkable place with very many marvellous people with valuable tricks. I feel really happy to have discovered the web page and look forward to many more exciting moments reading here. Thank you once again for everything.