УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА ЕМІГРАЦІЯ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ


Робота учасниці Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН висвітлює історію формування та діяльності української політичної еміграції у період між поразкою Української революції та Другою світовою війною.

Задорожня Вікторія Леонідівна,

учениця Городищенського економічного ліцею

Бурлака Олена Вікторівна,

учитель історії Городищенського економічного ліцею

УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА ЕМІГРАЦІЯ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ

Презентація до роботи

ВСТУП

         В історії українського національно-визвольного руху однією із найменш популяризованих сторінок є історія української політичної еміграції 20-х років. Якщо висвітленню подій Української революції 1917 – 1920 років приділяється значна увага в шкільному курсі історії, то доля активних учасників цих подій практично не висвітлюється. Тому у багатьох складається враження, що національно-патріотичні сили підкорилися більшовизму і відмовилися від боротьби за українську державність. Отже, актуальність обраної теми дослідження зумовлена потребою вивчення та популяризації досвіду української політичної еміграції у боротьбі за відродження української державності.

Метою наукової роботи є  дослідження передумов та процесу формування української політичної еміграції міжвоєнного періоду, а також її боротьби за створення незалежної Української держави.

У ході дослідження постають такі завдання:

 • проаналізувати дані історіографії та історичних джерел з теми дослідження;

 • визначити поняття української політичної еміграції;

 • з’ясувати причини формування, соціально-демографічні характеристики та географію розселення політичної еміграції;

 • дослідити головні напрями діяльності центрів українського визвольного руху за кордоном;

 • розкрити ідейні засади провідних політичних течій еміграції.

Об’єктом даного дослідження є українська політична еміграція.

Предметом дослідження  виступає історія української політичної еміграції міжвоєнного періоду.

Хронологічні рамки роботи охоплюють 1917 – 1939 рр. Вибір нижньої межі зумовлений тим, що саме початок української революції створив передумови для початку політичної еміграції. Верхня межа пов’язана із початком Другої світової війни, коли склалися принципово нові умови в країнах перебування емігрантів. Водночас у роботі є короткий екскурс у більш давні періоди формування української еміграції.

Загалом історія української політичної еміграції міжвоєнного періоду достатньо широко висвітлена в сучасній українській історіографії. У цій галузі досліджень працюють сучасні дослідники В. М. Власенко, Н. Кривець, В.П. Футала, М. Г. Палієнко та інші. Для більшості цих досліджень, на відміну від радянської історіографії притаманна позитивна оцінка діяльності українських емігрантів. Хоча всі автори, оцінюючи політичну еміграцію об’єктивно висвітлюють історичні умови діяльності та розбіжності й суперечності між окремими політичними течіями.

Важливе значення для дослідження діяльності української політичної еміграції мають першоджерела – праці лідерів та учасників Української революції, які опинилися в еміграції. Однак більшість матеріалів присвячені висвітленню окремих аспектів історії української політичної еміграції. Тому постає проблема системного дослідження цієї теми.

Наукова новизна дослідження полягає у створенні системного викладу історії української політичної еміграції міжвоєнного часу.

Теоретичне значення дослідження полягає у тому, що воно може стати основою для поглибленого вивчення історії української еміграції, формування розуміння неперервності українського державотворчого процесу.

Практичне значення наукової роботи в полягає можливості використання матеріалів роботи для організації національно-патріотичного виховання молоді.

Поставлені завдання реалізуються через відповідну структуру роботи, яка складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

 

РОЗДІЛ 1

ПОЛІТИЧНИЙ ЧИННИК В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ

 1.1 Головні етапи історії української еміграції

Історія української еміграції – це тривалий історичний процес, тісно пов’язаний з особливостями суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку нашого народу. Загальноприйнятим вважається виділення двох напрямків еміграції з України: східний і західний. Східна діаспора формувалася шляхом переселень українців до внутрішніх губерній Російської імперії, а згодом – до східних республік СРСР. До східної діаспори відносять також українців Берестейщини, Курщини, Кубані, Придністров’я та інших регіонів, які в ході політичних процесів виявилися поза межами України [1]. Історики відзначають, що окремі міграції українців у східному напрямку спостерігалися  ще з XV – XVI ст. Масового характеру вони набули після скасування кріпацтва в Російській імперії 1861 р. та в умовах єдиного державного організму СРСР [1].

         Окремі випадки еміграції українців у західному напрямку – в Західну                 Європу –  датуються ще XVIII ст. Відомі, наприклад, випадки виходу за межі України козаків та старшини внаслідок поразок у боротьбі з наступом російського царизму на українські вольності. Так, у 1709 р. частина козаків на чолі з Іваном Мазепою покинула Україну. Після зруйнування Запорозької Січі частина козаків вирушила в межі турецьких в        олодінь за Дунай. Історики наводять також приклади участі перших переселенців з України навіть у війні за незалежність США (1775 – 1783 рр.) [2]. Однак еміграція українців у той період не була масовим явищем.

         Масового характеру еміграційний потік у західному напрямку набув наприкінці ХІХ ст. і спричинився до формування особливого явища української історії – української діаспори. За основними причинами міграцій в історії українського переселенського руху визначають чотири хвилі: перша – економічна (від початку 70-х рр. ХІХ ст. – до початку Першої світової війни); друга – економічно-політична (1917 – 1939 рр. – між двома світовими війнами); третя – політична (роки Другої світової війни та повоєнний період); четверта – трудова (із середини 90-х рр. ХХ ст.) [1]. Кожен із періодів визначається своїми особливостями, однак із точки зору розвитку української державницької ідеї найбільше зацікавлення викликає міжвоєнна політична еміграція 1917 – 1939 рр. Це зумовлено тим, що її історія є органічним продовженням історії визвольних змагань часів Української революції.

         Отже, українська еміграція має давню історію. Вона розвивалася у двох напрямах: західному та східному. Прикметним є те, що еміграційний потік у західному напрямку, окрім соціально-економічних чинників, значною мірою пов’язаний із політичними процесами довкола України.

1.2. Проблема визначення поняття української політичної еміграції

Важливою проблемою дослідження історії української політичної еміграції є чітке визначення кола осіб, до яких можна застосувати це визначення. У широкому розумінні українською політичною еміграцією можна назвати всіх людей, які внаслідок низки політичних причин змушені були покинути Україну. Однак серед них було багато людей, які не були українцями за походженням, або відмежовувались від свого українського походження з тактичних або меркантильних міркувань. Та й серед тих, хто визнавав себе українцем, існував умовний поділ на окремі категорії. Залежно від рівня національного усвідомлення та бажання служити українській справі виділяли свідомих, малосвідомих, несвідомих і ренегатів (малоросів). Також українські емігранти, як свідчать сучасні дослідження, чітко розрізняли поняття «емігрант» і «біженець». Політичними емігрантами називали тих, хто зі зброєю в руках або в інший спосіб боровся за українську справу, а решта були визнані як біженці [3, с. 15-17].

На підтвердження можна навести уривок із друку українського політичного діяча Б. Лисянського на сторінках паризького тижневика «Тризуб». Він визначив «істотну, глибоко-принципову ріжницю поміж еміграцією та біженством. І та, і друге назовні випадають однаково, але ріжняться своїми внутрішніми причинами – характером тих життєвих імпульсів, що їх породжують. І біженство, і еміграція являють собою акт масового залишення рідної землі, на якій людина виросла і з якою зжилася, до якої її в’яжуть фізичні та психологічні зв’язки. Але в  той час, як біженство зроджують події стихійно-епізодичного характеру, хоч би навіть і з соціяльно-політичним підкладом (наприклад, погроми на ґрунті класової боротьби, або національної чи релігійної ворожнечі), – еміграцію породжують на загал події характеру історичного, органічно зв’язані з цілим процесом попереднього життя даного суспільства, з його розвоєм, еволюцією, з усією його минувшиною, сучасністю й змаганнями та планами на майбутнє» [3, с. 18].

Відзначаються також психологічні відмінності між емігрантом і біженцем: якщо емігрант залишає межі батьківщини з вірою у майбутнє, то біженець усією душею рветься назад. Дослідники також наголошують на політичній мотивованості емігрантів, які покидали Україну в силу несприйняття поразки та нової влади в рідній землі і всі свої зусилля в еміграції концентрували на боротьбі за реалізацію своєї політичної програми. Та й самі емігранти про це свідчили. Найвизначніший український поет еміграції, перекладач, літературознавець Євген Маланюк надав вичерпну характеристику українського політемігранта: «… Це, по-перше, європеєць. Він глибоко, до крові й кісток, почуває себе національно свідомою людиною, себто відчуває свою кревну, нерозривну зв’язаність із українським народом і українською землею, а значить, і з їх долею. Натомість він абсолютно звільнений від московської спадщини і свідомо ненавидить московський азіатизм… Він має освічений, європейськи  здисциплінований зимний розум і гаряче патріотичне серце, котре не затремтить перед обличчям смерти за Україну» [4]

Отже, українська політична еміграція міжвоєнного періоду – це унікальне історичне явище, що стало своєрідним продовженням драматичної історії національно-визвольних змагань 1917 – 1920 рр. в Україні, але вже на теренах західних країн.


Leave a comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

70 thoughts on “УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА ЕМІГРАЦІЯ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ

 • Landlord Insurance

  Simply wish to say your article is as surprising. The clarity in your post is simply cool and i could assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the enjoyable work.

 • Financial Times

  Simply desire to say your article is as amazing. The clearness in your post is just cool and i could assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the enjoyable work.

 • Stock Market Quotes

  My brother suggested I might like this website. He was entirely right. This post truly made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 • Homeserve Reviews

  Good day very cool blog!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I’ll bookmark your web site and take the feeds additionally¡KI’m glad to seek out a lot of helpful info here in the submit, we need work out more techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 • Money Talks

  I would like to thank you for the efforts you’ve put in writing this site. I’m hoping the same high-grade website post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing skills has encouraged me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a good example of it.

 • Stock Market

  I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this website. Thanks , I¡¦ll try and check back more often. How frequently you update your site?

 • Fitness

  Usually I do not learn article on blogs, however I wish to say that this write-up very forced me to take a look at and do so! Your writing taste has been surprised me. Thanks, quite great article.

 • Health Products

  Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such fantastic information being shared freely out there.

 • Health Articles

  I have learn several just right stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I wonder how a lot attempt you place to create one of these great informative website.

 • homosexual

  Hi there, I found your website by the use of Google even as looking for a similar subject, your web site came up, it appears to be like great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 • Contractor House

  Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it is really informative. I’m gonna watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 • pedophile

  Hi, i believe that i noticed you visited my web site so i got here to return the desire?.I’m trying to find issues to enhance my web site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 • pedophile

  Hello! I just wish to offer you a big thumbs up for the excellent information you have got here on this post. I will be returning to your site for more soon.

 • Kitchen Renovation

  Thank you for any other magnificent post. Where else may anyone get that type of info in such an ideal method of writing? I have a presentation next week, and I’m on the look for such info.

 • Homeserve USA Septic Tank

  Someone essentially help to make seriously articles I might state. This is the very first time I frequented your website page and up to now? I amazed with the analysis you made to make this particular publish incredible. Excellent activity!

 • Plumbing

  I would like to thank you for the efforts you’ve put in writing this website. I am hoping the same high-grade website post from you in the upcoming also. Actually your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a great example of it.

 • Homeservice Club

  Just want to say your article is as astounding. The clearness in your post is just nice and i can assume you are an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the enjoyable work.

 • Homeserve USA Septic Tank

  I like what you guys are up also. Such smart work and reporting! Keep up the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my site 🙂

 • Car Auctions In Maryland

  I¡¦m no longer positive where you are getting your information, but great topic. I must spend some time studying much more or working out more. Thank you for wonderful information I was on the lookout for this information for my mission.

 • Auto Deal

  It’s the best time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or tips. Perhaps you can write next articles referring to this article. I wish to read even more things about it!

 • Wholesale Cars

  I have been absent for some time, but now I remember why I used to love this blog. Thank you, I will try and check back more frequently. How frequently you update your website?

 • Inexpensive Cars

  I think this is among the most important info for me. And i’m glad reading your article. But should remark on some general things, The web site style is perfect, the articles is really great : D. Good job, cheers

 • Business Insider

  I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

 • The Business

  I am so happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.

 • Home Service

  Great post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Very helpful info specifically the last part 🙂 I care for such information a lot. I was looking for this particular info for a very long time. Thank you and best of luck.

 • Good Health

  Attractive section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 • Department Of Health

  Hi there, You’ve done an excellent job. I’ll definitely digg it and personally suggest to my friends. I’m sure they’ll be benefited from this site.

 • Whole Food Vitamins

  Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s truly informative. I’m going to watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!

 • Health Gov

  I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this site. Thanks , I will try and check back more often. How frequently you update your web site?

 • Whole Food Vitamins

  I think this is one of the most vital info for me. And i am glad reading your article. But wanna remark on few general things, The website style is wonderful, the articles is really great : D. Good job, cheers

 • Department Of Health

  Thanks a lot for sharing this with all people you really recognize what you are speaking approximately! Bookmarked. Kindly also discuss with my web site =). We may have a hyperlink change agreement among us!

 • Home Service

  hello!,I love your writing so a lot! proportion we be in contact extra about your article on AOL? I require an expert on this space to solve my problem. May be that’s you! Taking a look ahead to see you.

 • Business Line

  you are actually a just right webmaster. The site loading velocity is amazing. It sort of feels that you are doing any distinctive trick. Furthermore, The contents are masterpiece. you have performed a wonderful activity on this topic!

 • Google My Business

  I was just searching for this info for some time. After 6 hours of continuous Googleing, finally I got it in your web site. I wonder what’s the lack of Google strategy that do not rank this type of informative websites in top of the list. Normally the top web sites are full of garbage.

 • Career And Jobs

  Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I will certainly comeback.

 • Money

  Attractive section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently fast.

 • Men'S Health

  I think this is among the most vital information for me. And i’m glad reading your article. But wanna remark on few general things, The website style is perfect, the articles is really nice : D. Good job, cheers

 • Health Tips

  I have not checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 • Good Health

  Hiya, I’m really glad I have found this info. Today bloggers publish only about gossips and internet and this is actually annoying. A good website with interesting content, that is what I need. Thanks for keeping this web-site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

 • Health Department

  Generally I don’t read article on blogs, however I would like to say that this write-up very pressured me to take a look at and do it! Your writing taste has been amazed me. Thank you, quite great article.

 • Homeserve Reviews

  Hiya, I am really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish just about gossips and net and this is really annoying. A good blog with exciting content, that is what I need. Thanks for keeping this site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

 • Deidra Lavina

  This is a fantastic short article as well as I rejoice that I discovered your site. I have actually been looking for information on this topic for the last couple of days as well as was happily amazed to discover it on your site. I wish to be back over the following few months to see if you have any various other items of info that could aid me.

 • find more

  I just want to mention I am just newbie to blogging and site-building and really savored this web blog. Almost certainly I’m likely to bookmark your website . You surely have fabulous article content. Appreciate it for sharing with us your web site.

 • links of london outlet store

  I intended to compose you the bit of observation so as to thank you so much once again about the superb principles you have discussed above. This is certainly remarkably generous with people like you to grant openly exactly what numerous people could possibly have offered as an e book to help make some bucks for their own end, precisely considering the fact that you might have tried it if you ever desired. These secrets also worked as a fantastic way to understand that someone else have similar passion just as my own to learn more and more in respect of this condition. I know there are several more pleasurable periods in the future for individuals that discover your blog.

 • salvatore ferragamo amsterdam

  hello there and thank you for your information ?I’ve definitely picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical points using this web site, since I experienced to reload the site lots of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my e-mail and could look out for much more of your respective fascinating content. Make sure you update this again soon.

 • retro jordans

  Thanks for all of your labor on this web site. My niece takes pleasure in conducting internet research and it is easy to understand why. Almost all notice all relating to the powerful mode you convey both interesting and useful tactics on your web blog and therefore cause participation from other ones on the issue and my girl is actually starting to learn so much. Enjoy the remaining portion of the new year. You have been performing a fabulous job.

 • ferragamo belt celebrity

  Good post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon every day. It will always be useful to read through articles from other writers and practice a little something from their sites.

 • salvatore ferragamo watch sale

  Good post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon every day. It will always be useful to read content from other authors and practice a little something from their sites.

 • adidas yeezy boost

  I wanted to write down a simple comment in order to say thanks to you for all the awesome guides you are writing at this site. My extensive internet research has at the end been paid with pleasant concept to talk about with my co-workers. I ‘d assume that many of us site visitors are undoubtedly endowed to be in a wonderful community with so many special people with beneficial solutions. I feel rather lucky to have encountered the website page and look forward to so many more exciting times reading here. Thanks once more for everything.

 • salvatore ferragamo favilia 1 jelly

  Thanks on your marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you’re a great author. I will be sure to bookmark your blog and will eventually come back from now on. I want to encourage you to ultimately continue your great posts, have a nice holiday weekend!

 • fenty puma

  I and my guys ended up going through the good information and facts located on your web blog and then I had a horrible feeling I never expressed respect to the website owner for those tips. The people appeared to be for that reason joyful to learn them and have now pretty much been enjoying them. Appreciate your indeed being quite thoughtful and also for deciding on this sort of fine topics most people are really desirous to be informed on. My honest apologies for not expressing gratitude to you earlier.

 • adidas ultra boost

  Thank you a lot for giving everyone an exceptionally special possiblity to read in detail from this blog. It really is so lovely and jam-packed with fun for me personally and my office fellow workers to search your web site nearly three times in one week to read the new issues you have got. And lastly, we are always astounded considering the mind-blowing ideas you serve. Certain 3 points on this page are truly the best we have had.

 • stephen curry 5

  I as well as my buddies ended up digesting the best helpful tips located on your website and then all of a sudden developed a terrible suspicion I never thanked you for those strategies. All the guys were totally glad to see them and already have extremely been using these things. Many thanks for being very kind and for making a decision on this sort of incredibly good useful guides most people are really desperate to discover. My personal honest apologies for not expressing appreciation to you sooner.

 • yeezy shoes

  My husband and i got absolutely thrilled Chris managed to carry out his investigation through the ideas he made through the blog. It is now and again perplexing to just choose to be handing out helpful hints that many others have been making money from. Therefore we do understand we now have the website owner to thank because of that. The entire illustrations you have made, the simple site navigation, the friendships your site help promote – it’s all excellent, and it’s really assisting our son and the family recognize that this subject is awesome, which is certainly extraordinarily vital. Many thanks for all the pieces!