УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА ЕМІГРАЦІЯ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ


Робота учасниці Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН висвітлює історію формування та діяльності української політичної еміграції у період між поразкою Української революції та Другою світовою війною.

Задорожня Вікторія Леонідівна,

учениця Городищенського економічного ліцею

Бурлака Олена Вікторівна,

учитель історії Городищенського економічного ліцею

УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА ЕМІГРАЦІЯ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ

Презентація до роботи

ВСТУП

         В історії українського національно-визвольного руху однією із найменш популяризованих сторінок є історія української політичної еміграції 20-х років. Якщо висвітленню подій Української революції 1917 – 1920 років приділяється значна увага в шкільному курсі історії, то доля активних учасників цих подій практично не висвітлюється. Тому у багатьох складається враження, що національно-патріотичні сили підкорилися більшовизму і відмовилися від боротьби за українську державність. Отже, актуальність обраної теми дослідження зумовлена потребою вивчення та популяризації досвіду української політичної еміграції у боротьбі за відродження української державності.

Метою наукової роботи є  дослідження передумов та процесу формування української політичної еміграції міжвоєнного періоду, а також її боротьби за створення незалежної Української держави.

У ході дослідження постають такі завдання:

  • проаналізувати дані історіографії та історичних джерел з теми дослідження;

  • визначити поняття української політичної еміграції;

  • з’ясувати причини формування, соціально-демографічні характеристики та географію розселення політичної еміграції;

  • дослідити головні напрями діяльності центрів українського визвольного руху за кордоном;

  • розкрити ідейні засади провідних політичних течій еміграції.

Об’єктом даного дослідження є українська політична еміграція.

Предметом дослідження  виступає історія української політичної еміграції міжвоєнного періоду.

Хронологічні рамки роботи охоплюють 1917 – 1939 рр. Вибір нижньої межі зумовлений тим, що саме початок української революції створив передумови для початку політичної еміграції. Верхня межа пов’язана із початком Другої світової війни, коли склалися принципово нові умови в країнах перебування емігрантів. Водночас у роботі є короткий екскурс у більш давні періоди формування української еміграції.

Загалом історія української політичної еміграції міжвоєнного періоду достатньо широко висвітлена в сучасній українській історіографії. У цій галузі досліджень працюють сучасні дослідники В. М. Власенко, Н. Кривець, В.П. Футала, М. Г. Палієнко та інші. Для більшості цих досліджень, на відміну від радянської історіографії притаманна позитивна оцінка діяльності українських емігрантів. Хоча всі автори, оцінюючи політичну еміграцію об’єктивно висвітлюють історичні умови діяльності та розбіжності й суперечності між окремими політичними течіями.

Важливе значення для дослідження діяльності української політичної еміграції мають першоджерела – праці лідерів та учасників Української революції, які опинилися в еміграції. Однак більшість матеріалів присвячені висвітленню окремих аспектів історії української політичної еміграції. Тому постає проблема системного дослідження цієї теми.

Наукова новизна дослідження полягає у створенні системного викладу історії української політичної еміграції міжвоєнного часу.

Теоретичне значення дослідження полягає у тому, що воно може стати основою для поглибленого вивчення історії української еміграції, формування розуміння неперервності українського державотворчого процесу.

Практичне значення наукової роботи в полягає можливості використання матеріалів роботи для організації національно-патріотичного виховання молоді.

Поставлені завдання реалізуються через відповідну структуру роботи, яка складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

 

РОЗДІЛ 1

ПОЛІТИЧНИЙ ЧИННИК В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ

 1.1 Головні етапи історії української еміграції

Історія української еміграції – це тривалий історичний процес, тісно пов’язаний з особливостями суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку нашого народу. Загальноприйнятим вважається виділення двох напрямків еміграції з України: східний і західний. Східна діаспора формувалася шляхом переселень українців до внутрішніх губерній Російської імперії, а згодом – до східних республік СРСР. До східної діаспори відносять також українців Берестейщини, Курщини, Кубані, Придністров’я та інших регіонів, які в ході політичних процесів виявилися поза межами України [1]. Історики відзначають, що окремі міграції українців у східному напрямку спостерігалися  ще з XV – XVI ст. Масового характеру вони набули після скасування кріпацтва в Російській імперії 1861 р. та в умовах єдиного державного організму СРСР [1].

         Окремі випадки еміграції українців у західному напрямку – в Західну                 Європу –  датуються ще XVIII ст. Відомі, наприклад, випадки виходу за межі України козаків та старшини внаслідок поразок у боротьбі з наступом російського царизму на українські вольності. Так, у 1709 р. частина козаків на чолі з Іваном Мазепою покинула Україну. Після зруйнування Запорозької Січі частина козаків вирушила в межі турецьких в        олодінь за Дунай. Історики наводять також приклади участі перших переселенців з України навіть у війні за незалежність США (1775 – 1783 рр.) [2]. Однак еміграція українців у той період не була масовим явищем.

         Масового характеру еміграційний потік у західному напрямку набув наприкінці ХІХ ст. і спричинився до формування особливого явища української історії – української діаспори. За основними причинами міграцій в історії українського переселенського руху визначають чотири хвилі: перша – економічна (від початку 70-х рр. ХІХ ст. – до початку Першої світової війни); друга – економічно-політична (1917 – 1939 рр. – між двома світовими війнами); третя – політична (роки Другої світової війни та повоєнний період); четверта – трудова (із середини 90-х рр. ХХ ст.) [1]. Кожен із періодів визначається своїми особливостями, однак із точки зору розвитку української державницької ідеї найбільше зацікавлення викликає міжвоєнна політична еміграція 1917 – 1939 рр. Це зумовлено тим, що її історія є органічним продовженням історії визвольних змагань часів Української революції.

         Отже, українська еміграція має давню історію. Вона розвивалася у двох напрямах: західному та східному. Прикметним є те, що еміграційний потік у західному напрямку, окрім соціально-економічних чинників, значною мірою пов’язаний із політичними процесами довкола України.

1.2. Проблема визначення поняття української політичної еміграції

Важливою проблемою дослідження історії української політичної еміграції є чітке визначення кола осіб, до яких можна застосувати це визначення. У широкому розумінні українською політичною еміграцією можна назвати всіх людей, які внаслідок низки політичних причин змушені були покинути Україну. Однак серед них було багато людей, які не були українцями за походженням, або відмежовувались від свого українського походження з тактичних або меркантильних міркувань. Та й серед тих, хто визнавав себе українцем, існував умовний поділ на окремі категорії. Залежно від рівня національного усвідомлення та бажання служити українській справі виділяли свідомих, малосвідомих, несвідомих і ренегатів (малоросів). Також українські емігранти, як свідчать сучасні дослідження, чітко розрізняли поняття «емігрант» і «біженець». Політичними емігрантами називали тих, хто зі зброєю в руках або в інший спосіб боровся за українську справу, а решта були визнані як біженці [3, с. 15-17].

На підтвердження можна навести уривок із друку українського політичного діяча Б. Лисянського на сторінках паризького тижневика «Тризуб». Він визначив «істотну, глибоко-принципову ріжницю поміж еміграцією та біженством. І та, і друге назовні випадають однаково, але ріжняться своїми внутрішніми причинами – характером тих життєвих імпульсів, що їх породжують. І біженство, і еміграція являють собою акт масового залишення рідної землі, на якій людина виросла і з якою зжилася, до якої її в’яжуть фізичні та психологічні зв’язки. Але в  той час, як біженство зроджують події стихійно-епізодичного характеру, хоч би навіть і з соціяльно-політичним підкладом (наприклад, погроми на ґрунті класової боротьби, або національної чи релігійної ворожнечі), – еміграцію породжують на загал події характеру історичного, органічно зв’язані з цілим процесом попереднього життя даного суспільства, з його розвоєм, еволюцією, з усією його минувшиною, сучасністю й змаганнями та планами на майбутнє» [3, с. 18].

Відзначаються також психологічні відмінності між емігрантом і біженцем: якщо емігрант залишає межі батьківщини з вірою у майбутнє, то біженець усією душею рветься назад. Дослідники також наголошують на політичній мотивованості емігрантів, які покидали Україну в силу несприйняття поразки та нової влади в рідній землі і всі свої зусилля в еміграції концентрували на боротьбі за реалізацію своєї політичної програми. Та й самі емігранти про це свідчили. Найвизначніший український поет еміграції, перекладач, літературознавець Євген Маланюк надав вичерпну характеристику українського політемігранта: «… Це, по-перше, європеєць. Він глибоко, до крові й кісток, почуває себе національно свідомою людиною, себто відчуває свою кревну, нерозривну зв’язаність із українським народом і українською землею, а значить, і з їх долею. Натомість він абсолютно звільнений від московської спадщини і свідомо ненавидить московський азіатизм… Він має освічений, європейськи  здисциплінований зимний розум і гаряче патріотичне серце, котре не затремтить перед обличчям смерти за Україну» [4]

Отже, українська політична еміграція міжвоєнного періоду – це унікальне історичне явище, що стало своєрідним продовженням драматичної історії національно-визвольних змагань 1917 – 1920 рр. в Україні, але вже на теренах західних країн.


256 thoughts on “УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА ЕМІГРАЦІЯ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ

  • Business Training

    I carry on listening to the news broadcast talk about receiving boundless online grant applications so I have been looking around for the top site to get one. Could you advise me please, where could i get some?

Коментування заборонено